นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บริษัท ชีวา รีนิว จำกัด “บริษัทฯ”เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้ามาใช้บริการทุกท่าน และตระหนักถึงความคาดหวังของท่านว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ทราบว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ทางบริษัทฯ มีให้บริการเว็บไซต์ www.chewarenue.com แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งทางเว็บไซต์ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ (Name), อีเมล์แอดเดรส (Email Address) และ เบอร์โทร (Mobile) เป็นต้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้ บริการ และ วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดต่อไป

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ (Name), อีเมล์แอดเดรส (Email Address) และ เบอร์โทร (Mobile) เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านเพื่อปรับปรุงการให้บริการภายในของบริษัทฯ เท่านั้น และขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้ง ข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถ บันทึก หรือจดจำ ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำ การลบ “คุกกี้” นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการท่อง เว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ที่ได้ บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ ผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการเว็บไซต์ ทางบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อได้ทางชีวา รีนิว จำกัด คอลเซ็นเตอร์ 1260 กด 7 ทางบริษัทฯ ยินดี ที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม ทั้งหลายอัน จะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงต่อไป

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ
thThai